3,000 ₺ (قابل مذاکره)

سگ نژاد اشپیتز در استانبول ۸ ماهه، نر   کامل واکسیناسیون شده با پاسپورتقیمت۳۰۰۰ لیراستانبول بیلیکدوزو   05386292584...

  • 05386292584

  • بیلیک دوزو/استان استانبول، ترکیه
2021-08-10
بالا